default layout

přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Podmínky používání portálu

(dále jen „Podmínky“)

I. Obecná ustanovení

 1. Portálem se pro účely těchto Podmínek rozumí internetové stránky www.vseovareni.cz s jejich veškerým obsahem (dále jen „Portál“).
 2. Provozovatelem Portálu je společnost MEDIA FACTORY Czech Republic a.s., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3 (dále jen „Provozovatel“).
 3. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál včetně registrovaných uživatelů (dále jen „Uživatel“).
 4. Provoz Portálu, jakož i používání služeb Portálu a práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů se řídí zejména těmito Podmínkami. Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami samotným vstupem na Portál nebo jakýmkoliv užitím informací nebo aplikací umístěných na Portálu.

II. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je oprávněn užívat Portál a všechny jeho funkce v souladu s těmito Podmínkami, právními předpisy a dalšími pokyny Provozovatele.
 2. Uživatel se zavazuje, že při používání Portálu nebude zejména:
  a)       zasahovat do zabezpečení, obsahu či struktury Portálu;
  b)      šířit prostřednictvím Portálu nevyžádané zprávy;
  c)       šířit prostřednictvím Portálu zprávy obsahující viry nebo jiné programy či soubory schopné poškodit Portál, majetek či zájmy Provozovatele nebo třetích osob;
  d)      šířit prostřednictvím Portálu materiály, jejichž šíření či obsah je v rozporu s platnými právními předpisy;
  e)   uvádět nepravdivé či zkreslené údaje o své identitě;
  f)       vyvíjet snahu o získání neoprávněného přístupu k těm částem Portálu, které nejsou veřejně přístupné, včetně neoprávněného přístupu k účtům jiného Uživatele.
 3. Uživatel má povinnost chránit své přihlašovací údaje získané při registraci na Portál a neposkytovat je třetím osobám. Pokud Uživatel zjistí zneužívání svých přihlašovacích údajů, je povinen neprodleně informovat Provozovatele.
 4. Uživatel je povinen zajistit ochranu počítače, ze kterého se na Portál připojuje, zejména před viry nebo jinými programy schopnými poškodit počítač. Uživatel nese odpovědnost za bezpečnost veškerých dat, které z Portálu stahuje.
 5. Při porušení Podmínek ze strany Uživatele je Provozovatel oprávněn uplatňovat vůči Uživateli všechny nároky a sankce v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel je také oprávněn Uživateli porušujícímu Podmínky omezit nebo zcela zamezit přístup k Portálu a jeho funkcím.

III. Registrace uživatele

 1. Některé služby Portálu jsou podmíněny registrací Uživatele. Registraci může Uživatel provést prostřednictvím Portálu. V rámci registrace je Uživatel povinen vyplnit požadované osobní údaje. Tyto údaje musí být pravdivé a aktuální. Uživatel se registruje dobrovolně.

IV. Obsah a správa Portálu

 1. Provozovatel je oprávněn měnit obsah nebo rozsah služeb poskytovaných Portálem. Provozovatel je dále oprávněn svěřit provozování Portálu třetím stranám. Provozovatel je oprávněn zasahovat do obsahu Portálu v plném rozsahu včetně příspěvků Uživatelů, které na Portál vloží.
 2. Portál může obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které již nejsou pod kontrolou Provozovatele. Provozovatel v tomto případě neodpovídá za obsah internetových stránek třetích stran a nenese odpovědnost za jejich používání ze strany Uživatele.
 3. Uživatel nemá žádný právní nárok na služby poskytované Portálem. Je zcela na uvážení Provozovatele, v jakém rozsahu bude služby poskytovat. Pouze při ukončení činnosti Portálu je Provozovatel povinen informovat Uživatele s dostatečným předstihem.
 4. Provozovatel nezaručuje nepřetržitou přístupnost a fungování Portálu s ohledem na možné technické problémy nebo pravidelnou údržbu Portálu. Provozovatel tak neodpovídá za případné škody, které mohly vzniknout Uživatelům v důsledku takové nedostupnosti služeb Portálu.
 5. Provozovatel je oprávněn zasílat Uživatelům obchodní sdělení a reklamní materiály. Uživatel může vyjádřit písemně nesouhlas se zasíláním těchto materiálů adresovaný Provozovateli.
 6. Provozovatel provádí průběžnou kontrolu obsahu Portálu. Provozovatel ale neodpovídá za přesnost, úplnost ani aktuálnost informací na Portálu.
 7. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne Uživateli v důsledku používání Portálu, nejedná-li se o škodu, která Uživateli vznikla v důsledku porušení povinností Provozovatele výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebo která byla Uživateli způsobena úmyslně ze strany Provozovatele nebo jeho zaměstnanců.

V. Osobní údaje

 1. V rámci užívání Portálu může Uživatel poskytovat Provozovateli osobní údaje (zejména při registraci). Provozovatel vystupuje jako správce takto získaných osobních údajů a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy platnými na území ČR. Uživatel poskytuje osobní údaje Provozovateli dobrovolně, se souhlasem k zpracování a může se rozhodnout poskytnutí těchto údajů odmítnout. Pokud Uživatel odmítne poskytnout požadované osobní údaje, nebude se moci registrovat podle článku III. 
 2. Uživatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, jakož i další práva uvedená v §21 zákona o ochraně osobních údajů.

VI. Změna Podmínek a jejich účinnost

 1. Provozovatel je oprávněn měnit Podmínky s okamžitou účinností bez předchozího upozornění. Povinností Uživatele je sledovat tyto Podmínky a chovat se v souladu s jejich zněním. Pokud Uživatel používá Portál i po změně Podmínek, má se za to, že s Podmínkami souhlasí.
 2. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 26. 10. 2010.


Jak funguje Vše o vaření?

Objevte s námi kouzlo portálu Vše o vaření! Co vše portál nabízí?

Novinky květen 2017